استفاده از رويكرد بايونيك برای طراحی مجموعه های اقامتی

چكيده امروزه بدلیل استفاده نادرست از طبیعت بدون توجه به نیاز نسل هاي آینده، کمبود منابع و آلودگی اکوسیستم ها، اهداف پایداري به عنوان موضوع حیاتی جهت حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع مطرح شده است . در همین راستا طراحی معماري نیز به عنوان هماهنگ کننده انسان، محیط و فضا در تعامل با طبیعت و رسیدن به پایداري، رویکردهاي مختلفی از جمله الگو گیري از دانش سیستم هاي زنده یا طراحی بیونیکی را اتخاذ کرده است ) علی آبادي و محمدزاده، 2931 (. مجموعه هاي اقامتی، از جمله مجموعه هاي مهم در توس...
1398/ 10 /08

Bionic approach in designing the residential and sports complex of Kermanshah province

ABSTRACT Since long time, nature has always inspired man in the construction and architecture. Any gap between the path of mankind and the behavior of nature over history of evolution, has caused obvious phenomenon generally known as natural harms or irregularities. Beautiful and diverse works of art are created when man follows nature in engineering and architecture. Bionics in architecture means the usage of principles of nature in architecture. What is nowadays quite visible in eng...
1398/ 10 /08
Contact us تماس با ما
نیاوران نبش چهارراه مژده
0912274000409122740005