لیست پروژه ها

انتخابگر پوسته

پروژه تالار شهر پرند
پروژه تالار شهر پرند
پروژه تالار شهر پرند
پروژه تالار شهر پرند
پروژه تالار شهر پرند
پروژه تالار شهر پرند
پروژه تالار شهر پرند

پروژه تالار شهر پرند

رنگ ها حس دارند، حرف میزنند و با فضای شهر و شهروندان دیالوگ برقرار می کنند...

خالی و پر و فضای بینابین، ترکیب می گردند و فضایی منعطف با امکان فعالیت های چند منظوره شکل می دهند و به دنبال آن کیفیتی رازآلود به فضا می بخشند. فضای مکث و در پی آن تامل فراهم می گردد. رنگ ها، شخصیت و هویت فضا را شکل میدهند و جعبه های رنگی با رنگ های خود در ذهن ها باقی می مانند. سوال می شوند، جواب می دهند، جواب خود را چرا می شوند، اثر می گذارند و اثر می پذیرند.

رنگ ها حس دارند، حرف میزنند و با فضای شهر و شهروندان دیالوگ برقرار می کنند.

فضا های (جعبه های) شلوغ در طبقه همکف در کنارهم قرارگرفته اند تا طبقات بالایی با عملکرد های خاص خود از سروصدا در امان باشند.

وید سبز به عنوان قلب مجموعه ارتباط عمودی را ایجاد می کند و نور را از میان گیاهان سبز به فضای های داخلی هدایت می کند.

هرکدام از کاربری ها بطور مستقل میتوانند خدماتی به شهروندان ارایه دهند که با ایجاد مرزی شاخص از نظر بصری همان حس را ایجاد میکنند این در حالیست با یکدیگر مجموعه فرهنگی پرند را تشکیل می دهند و این استراتژِی تجربه جدیدی از رنگ هایی خاص را در فضای داخل و نمای بیرونی برای کاربران ایجاد میکند.

Parand City Hall

Colors could feel, speak, and engage with the city atmosphere and citizens…

The voids and masses and interstitial spaces, combine to form a flexible space with the possibility of multifunctional activities, addressing the space a mysterious quality.

The gaps and their subsequent consequences will provide interaction spaces. Colors convert the personality and identity of the space, and colored boxes remain in minds through their colors.

They demand they respond, the answers turn to questions, they will be the influencers and they influence.

Colors could feel, speak, and engage with the city atmosphere and citizens.

Crowded spaces (boxes) on the ground floor composed to avoid noises and to help the upper floors with their own special facilities work well.

The green void, as the heart of the city hall, creates vertical communication and directs light through the green plants to the interior.

Each box can independently provide services to users who create the same visual boundary that creates the same feeling while addressing Parand cultural complex, and this strategy brings a new experience of specific colors to the interior. And creates an exterior view for users.

انتخابگر پوسته

Contact us تماس با ما
نیاوران نبش چهارراه مژده
0912274000409122740005