لیست پروژه ها

انتخابگر پوسته

پروژه طاق دیس همدان
پروژه طاق دیس همدان
پروژه طاق دیس همدان
پروژه طاق دیس همدان
پروژه طاق دیس همدان
پروژه طاق دیس همدان
پروژه طاق دیس همدان
پروژه طاق دیس همدان
پروژه طاق دیس همدان

پروژه طاق دیس همدان

بود، هست و خواهد ‌ماند. در قلب مام طبیعت. مولود و مولد. نفوذپذیر و نفوذکرده در بستر خود. بی‌شک غار اولین فضای داخلی بوده که انسان تجربه کرده‌است. مرز بین برون و درون. حفره‌ها به‌مثابه وید. منظرگاه، ورودی نور طبیعی را به درون خود می‌کشاند و در شب هم‌چون عنصری نورانی فضای اطراف را متاثر می‌کند.

پروژه‌ی طاق‌دیس ، تجربه‌ای پدیدارشناسانه از شهر است که در آن سعی شده‌است با الهام از غارهای موجود در شهر همدان، به تفسیری مفهومی از وید رسیده و تعاملی بین توده‌های دارای فرم و بی‌فرم حاصل آید.

به‌عبارتی‌دیگر، توده و فضای موجود در غارها به‌مثابه فضای خالی ، فضای رویداد و فضایی درون فضایی دیگر خوانش‌ شده‌اند که ضمن پاسخ‌گویی به برنامه‌ی تدوینی پروژه، تلاش در ایجاد حداکثر تنوع و تکثر فضایی به‌منظور خلق بستری جهت رویدادهای ‍پیش‌بینی‌نشده کرده‌است.

در این پروژه، با احترام به بستر موجود، سعی در کنشی فعال با محوریت حفظ فرم ارگانیک تپه صورت‌گرفته که توده‌ی اولیه‌ی موجود را باتوجه‌ به نیروهای محوری تاثیرگذار در شکل‌گیری فرم غارهای پیشین (طاق‌دیس)، برش داده و از هم‌نهادی لایه‌های عملکردی و رویدادمحور به فضای مثبت و منفی منجرشده که ضمن فراهم‌ آوردن بستری باز برای تعاملات اجتماعی، عنصر نشانه‌ی شهری و منظرگاهی طبیعی است.

Anticline

This project is seeking the phenomenological-historical experiences of Hamedan city in which it has been ventured to come up with a conceptual interpretation of voids instead of masses and also inspired by the historical Hamadan caves the project tries to study among the formlessness and formless contextual masses.

Put differently, the mass and voids into the caves have signified perceived as of non-space, event space, space in space, the project attempting to create maximum diversity besides spatial multiplexing the voids to create unprecedented events moreover responding to the project organized program.

The project with concerning the existing substrates seeks to preserve the organic form of the hill and taking strategy of cutting the mass simultaneously, due to the structure of the former caverns (arches), and by super-imposing the functional and event-based layers. The resulting moreover providing an open environment for social interactions is an element of urban signage and natural context.

انتخابگر پوسته

Contact us تماس با ما
نیاوران نبش چهارراه مژده
0912274000409122740005