از علاقه مندان به معمار یجهت همکاری در استدیو دعوت به عمل می آید .